Doetinchemseweg 20, 7051 AC Varsseveld - INFO@SALONPERFECTSKIN.COM - (06) 1920 8835 - KVK: 51448181

MAAK EEN
AFSPRAAK

doetinchemseweg 20, 7051 Ac varsseveld - info@salonperfectskin.com - (06) 1920 8835

MAAK EEN AFSPRAAK

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen Salon Perfect Skin;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;

Consument: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Salon Perfect Skin;

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de
verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijfrespectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg;

Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vak volwassen beroepsbeoefenaar.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Salon Perfect Skin en de consument. Deze zijn te vinden bij: ANBOS https://www.anbos.nl/consument


ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het
aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van
een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online
afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de
verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als Salon Perfect Skin ambulant
werkt.

2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel
6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding
van de koop van toepassing.


ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN SALON PERFECT SKIN

1. Salon Perfect Skin staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. Salon Perfect Skin licht de consument in over de aard en omvang van de
behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s
verbonden aan de behandeling. Salon Perfect Skin vraagt de consument naar
informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. Salon Perfect Skin wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de
geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke
normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan
adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument
geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere
discipline te consulteren.

4. Salon Perfect Skin zal geen handeling verrichten die buiten zijn
beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen
dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs,
deze zijn tevens te vinden op de website van Salon Perfect Skin en zijn inclusief BTW.

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt
aan de klant wanneer de overeenkomst tot stand komt.

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Salon Perfect Skin
overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.


ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient Salon Perfect Skin voor het aangaan van de overeenkomst op
de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door Salon Perfect Skin gevraagde en
noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de
behandeling nodig heeft.

3. De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen
aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen
onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Perfect Skin het recht de consument
toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY & GEHEIMHOUDING

1. Salon Perfect Skin neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een
geautomatiseerd systeem welke elektronisch is beveiligd. Salon Perfect Skin
behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Perfect Skin zal gegevens van de
consument niet delen met derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de
consument.

2. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is meegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht
is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


ARTIKEL 7 - BETALING

1. Betalingen aan Salon Perfect Skin dienen contant met een in Nederland algemeen
geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving
van het verschuldigde bedrag op een door Salon Perfect Skin aangegeven bank- of
girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door
banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Bij een reeks behandelingen kan Salon Perfect Skin de consument verplichten tot
een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende
deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
gebracht.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.

4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na
te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

5. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de
kosten die Salon Perfect Skin maakt om de geldvordering te innen voor rekening van
de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die Salon Perfect Skin in
rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten.


ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Salon Perfect Skin is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan de salon of een persoon in haar dienst dan
wel stagiaire is toe te rekenen.

2. Salon Perfect Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
Salon Perfect Skin is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt
te zijn en is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.

3. De consument is tegenover Salon Perfect Skin aansprakelijk voor de door Salon
Perfect Skin geleden schade die door een aan de consument toerekenbare
tekortkoming is veroorzaakt.

4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de
aansprakelijkheid van Salon Perfect Skin beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


ARTIKEL 9 – GARANTIE

Salon Perfect Skin geeft de consument één week (7 dagen) garantie op producten.
Deze garantie vervalt indien:
De consument andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste
geadviseerde producten heeft gebruikt.
De consument de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
De consument het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen
heeft opgevolgd.
De consument de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


ARTIKEL 10 - KLACHTEN


1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen zo spoedig mogelijk na het
ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Salon
Perfect Skin in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben
voor de bewijspositie van de consument.

2. Salon Perfect Skin beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de
opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure. Salon Perfect Skin zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk
herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep
de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de
klachtenprocedure.

3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt
ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een
oplossing komt inzake een geschil tussen Salon Perfect Skin en de consument. In dit
laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de
klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.


ARTIKEL 11– GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en Salon Perfect Skin over totstandkoming of de
uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Salon
Perfect Skin aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij Salon Perfect Skin heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden
na de datum waarop de consument de klacht bij Salon Perfect Skin indiende,
schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
is Salon Perfect Skin aan deze keuze gebonden. Indien Salon Perfect Skin een geschil
aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de consument vragen zich
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Salon Perfect Skin dient
daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.


ARTIKEL 12 - NAKOMINGSGARANTIE

1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden,
tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending
ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien
het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis
waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door
ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend
advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de
consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze
organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan
de consument.

3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe
bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en
ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend.
- het lid is failliet verklaard.
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.


ARTIKEL 13 - WIJZIGINGEN

Salon Perfect Skin behoud zich het recht ten aller tijde de algemene voorwaarden
aan te passen, zonder dat zij haar consumenten hiervan op de hoogte hoeft te
stellen. Grotendeels zijn de Algemene Voorwaarden overgenomen van de ANBOS, zij
zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de
Consumentenbond. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.


ARTIKEL 14 - AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van
individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Salon
Perfect Skin en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien
deze in het voordeel van de consument zijn.