Doetinchemseweg 20, 7051 AC Varsseveld - INFO@SALONPERFECTSKIN.COM - (06) 1920 8835 - KVK: 51448181

Hogeweg 7b, 7055 AJ Heelweg - info@salonperfectskin.com - (06) 1920 8835

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Salon
Perfect Skin en een cliënt waarop Salon Perfect Skin deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2. Inspanningen Salon Perfect Skin
Salon Perfect Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap. Salon Perfect Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Betaling
Salon Perfect Skin vermeldt de standaard prijzen van de behandelingen en producten in de
salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt
dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele
producten te voldoen.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Salon Perfect Skin vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan
de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren
van de behandelingen. Salon Perfect Skin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in
een geautomatiseerd systeem. Salon Perfect Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van
de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Perfect Skin
zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken.

6. Aansprakelijkheid
Salon Perfect Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding. Salon Perfect Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Garantie
Salon Perfect Skin geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde
producten heeft gebruikt
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
8. Beschadiging & diefstal
Salon Perfect Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Perfect Skin meldt diefstal altijd bij de
politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van Salon Perfect Skin en de behandelende schoonheidsspecialiste. Salon Perfect
Skin moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht
gegrond is, zal Salon Perfect Skin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk
kenbaar maakt. Indien Salon Perfect Skin en klager niet tot overeenstemming kunnen komen,
kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Salon Perfect Skin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren
onder opgaaf van redenen.

11. Aanpassing Algemene Voorwaarden
Salon Perfect Skin behoud zich het recht ten aller tijde de algemene voorwaarden aan te
passen, zonder dat zij haar cliënten hiervan op de hoogte hoeft te stellen.


Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden